1422549_530880633675219_1106968757_nUstaz Abdulwahab Abdulaziz membentang kertas kerja tentang Pendidikan Perkasa dan Kurikulum Standard Pendidikan Islam KPSI  kepada sidang umum bersama Saudara Hassan Yamadibuk dan Abdulmuhaimin Salaeh ketua Perkasa
2013-11-07 19.13.53ปัตตานี ๗ พ.ย. ๒๕๕๖ เวลา ๑๙.๒๐น อาจารย์ สาโรช จรจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศธภ ๑๒ และนายอับดุลมูไฮมีน สาและ ประธานมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERKASA) พบปะพร้อมชี้แจงการหลักการและเหตุผลการประชุมเชิญปฏิบัติการให้กับ คณะกรรมการพิจารณาร่างหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ณ โรงแรมเซาว์เทร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

2013-11-07 14.05.58

Ketua Perkasa (Abdulmuhaimin Salaeh) bersama Dr.Abdul Chekleh, dan Abdulrahman Jala sedang memeriksa kurikulum KSPI sebelum di bentangkan dalam sidang umum

2013-11-07 14.07.39

Sidang persiapan membincang kurikulum KSPI di Perkasa2013-11-07 19.36.28

อาจารย์ สาโรช จรจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ศธภ ๑๒ 2013-11-07 19.36.37Pakculeh Ketua perkasa

Advertisements